S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

Výroba a predaj kynologických potrieb .

 

Naša firma sa zaoberá výrobou a predajom kynologických potrieb od roku 1992.  Na  stránkach  chovateľlských potrieb Chovex  Vám ponúkame široký výber kvalitných výrobkov zhotovených z pravej kože, popruhu, pletených šnúr a textilu. Naše výrobky s úspechom odskúšalo mnoho kynológov doma aj v zahraničí.

Veríme, že aj Vy rozšírite rady spokojných užívateľov našich produktov,  ktoré Vás presvedčia kvalitou použitého materiálu a remeselným spracovaním.


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.chovex.sk  Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.
Prevádzkovateľom internetového obchodu www.chovex.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť:

Tomašovič Milan - Komár

Várovecká 5

044 31 Družstevná pri Hornáde

 

IČO: 17178304

DIČ: 1020630424

IČ pre DPH: SK1020630424

 

Číslo účtu:

FIO   : 2201589623
IBAN: SK47 8330 0000 0022 0158 9623
SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

Adresa prevádzky E-Shopu

Komar
Várovecká 5
04431 Družstevná pri Hornáde
tel: +421 905 410 226


meno a priezvisko zodpovednej (kontaktnej) osoby ktorá vybavuje vaše objednávky:  Milan Tomašovič

e-mail: objednavky@chovex.sk

Obchodné podmienky

A. Závazky predávajúceho

Predávajúci sa zavazuje, že bude kupujúcim dodávať: 

- Iba ten tovar, ktorý si kupujúci objednal prostredníctvom internetového obchodu www.chovex.sk  ktoré je s vyobrazeným tovarom v zhode v maximálnej možnej miere (drobné odchylky farieb sú možné k drobnému zkresleniu farieb može dojst pri digitalizácii
- Tovar, ktorý je v súlade s normami a predpismi platnými na území Slovenska a je originálneho povodu.
- Doklad o predaji - v každom balíku nájdete popri objednanom tovare tiež doklad o zaplatení s rozpísanou cenou za jednotlivé položky.
ďalej sa predávajúci zavazuje, že: 
- Bude komunikovať s kupujúcim o jeho objednávke, tj. bude ho informovať elektornickou poštou o prijatí objednávky, jej expedícii a prijatí platby za tovar.
- V prípade, že není možne splniť dodacie lehoty stanovené v internetovom obchode  www.chovex.sk  bude o tomto stave kupujúci informovaný včas a bude s ním konzultovaný ďalší postup. - bude informovať o aktualizácii stránky
- bude pred potvrdením objednávky zverejňovať pravdivé a konečné ceny, ktoré kupujúci zaplati za tovar, vrátanie DPH a ceny za dopravu a balné

Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona 108/2000.
2. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona 108/2000 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do štrnástich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
3. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 zákona 108/2000 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
4. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ  v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.
5. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 až 3

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze

6. Pri odstúpení od zmluvy do 14 dní ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, náklady na poštovné, dopravu vrateného  výrobku do skladu firmy predávajúceho znáša zákazník.  Zákaznikovi  bude vrátená  len suma zaplatená za tovar , bez položky za prepravu.

Reklamácie


(1) Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.
(2) Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo na určenom mieste; to neplatí, ak je na vykonanie opravy určená iná osoba.
(3) V prevádzkarni musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.
(4) Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia preukázať.
(5) Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie.
(6) Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.
(7) Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.
(8) Povinnosti uvedené v odseku 4 sa vzťahujú aj na osobu, ktorá je určená na vykonávanie opravy.

Reklamácie si zákazník uplatňuje poslaním alebo osobným doručením výrobku do skladu firmy predávajúceho, náklady na poštovné, dopravu reklamovaného výrobku do skladu firmy predávajúceho znáša zákazník.
Náklady na spätné poslanie alebo doručenie reklamovaného výrobku znáša predávajúci.

 Mimosúdne riešenie sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
 2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo @soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

 


Viac informácií o reklamácii a postup reklamácie.

Prípadné reklamácie je potrebné doručiť osobne, kuriérom alebo poštou bez dobierky na adresu:

Komar

Várovecká 5

04431 Družstevná pri Hornáde

Tovar není možné vrátiť na dobierku, akýkoľvek takto vrátený tovar nebude predávajúcim prevzatý. Pri splnení týchto podmienok bude reklamácia vybavená podľa zákona. Pri nesplnení niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude v súlade s uvedeným zákonom akceptované odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený spať na náklady odosielajúceho spať.

 

B. Práva a povinnosti kupujúceho

- kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný
- kupujúci je povinný prebrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu
- s celkovou cenou je zákazník zrozumený pro vyplňovaní objednávky, ešte pred jejím závazným potvrdením
- kupujúci má právo stornovať odoslanú objednávku, alebo vrátiť tovar do 14tich dní od doručenia, viď. text bodu A o odstúpení od kupnej zmluvy

 

C. Závaznosť objednávok

- každá objednávka, ktorú kupujúci potvrdí, (tzn. stlačí tlačítko ODOSLAŤ  OBJEDNÁVKU), je považovaná za záväznú s povinnosťou zaplatiť.
- objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, ktorá vzniká dodaním tovaru. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplněnie všetkých predpísaných údajov a náležitostí v objednávkovom formulári.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám však mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

 • 1. v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").
 • 1. Účelom spracovania údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných Vašich osobných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
 • 2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.
 • DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • 1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).
 • Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ WEBAREAL), firma dátového centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu/  Remax -kurier
 • PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
 • 1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
 • Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emaile : info@chovex.sk , komar.kosice@gmail.sk
 • 1. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
 • 1. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

 

Ďalšie ustanovenia


Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Svojou registráciou v našom eshope zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami uvedenými vyššie. Súhlas so zasielaním reklamných emailov vyjadruje zákazník svojou registráciou a potvrdením súhlasu v procese registrácie v našom Eshope. Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 04001 Košice

NzJhNzY3M