Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.chovex.sk  Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.
Prevádzkovateľom internetového obchodu www.chovex.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť:

Tomašovič Milan - Komár

Várovecká 5

044 31 Družstevná pri Hornáde

 

IČO: 17178304

DIČ: 1020630424

IČ pre DPH: SK1020630424

 

Číslo účtu:

ČSOB : 4999940847/7500
IBAN: SK73 7500 0000 0049 9994 0847
SWIFT: CEKOSKBX

 

Adresa prevádzky E-Shopu

Komar
Várovecká 5
04431 Družstevná pri Hornáde
tel: +421 905 410 226

fax: +421 55 698 17 32

meno a priezvisko zodpovednej (kontaktnej) osoby ktorá vybavuje vaše objednávky:  Milan Tomašovič

e-mail: objednavky@chovex.sk

Obchodné podmienky

A. Závazky predávajúceho

Predávajúci sa zavazuje, že bude kupujúcim dodávať: 

- Iba ten tovar, ktorý si kupujúci objednal prostredníctvom internetového obchodu www.chovex.sk  ktoré je s vyobrazeným tovarom v zhode v maximálnej možnej miere (drobné odchylky farieb sú možné k drobnému zkresleniu farieb može dojst pri digitalizácii
- Tovar, ktorý je v súlade s normami a predpismi platnými na území Slovenska a je originálneho povodu.
- Doklad o predaji - v každom balíku nájdete popri objednanom tovare tiež doklad o zaplatení s rozpísanou cenou za jednotlivé položky.
ďalej sa predávajúci zavazuje, že: 
- Bude komunikovať s kupujúcim o jeho objednávke, tj. bude ho informovať elektornickou poštou o prijatí objednávky, jej expedícii a prijatí platby za tovar.
- V prípade, že není možne splniť dodacie lehoty stanovené v internetovom obchode  www.chovex.sk  bude o tomto stave kupujúci informovaný včas a bude s ním konzultovaný ďalší postup. - bude informovať o aktualizácii stránky
- bude pred potvrdením objednávky zverejňovať pravdivé a konečné ceny, ktoré kupujúci zaplati za tovar, vrátanie DPH a ceny za dopravu a balné

Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona 108/2000.
2. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona 108/2000 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do štrnástich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
3. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 zákona 108/2000 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
4. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.
5. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 až 3

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze

d) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil

e) predaj novín, časopisov a periodickej tlače

f) lotérie a iné podobné hry

6. Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi pôžičku na kúpu tovaru alebo na poskytnutie služby alebo ak takú pôžičku poskytla spotrebiteľovi tretia osoba na základe zmluvy s predávajúcim, odstúpením od zmluvy o predaji sa od začiatku zrušuje aj zmluva o poskytnutí pôžičky. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia nie je tým dotknuté.

Reklamácie


(1) Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.
(2) Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo na určenom mieste; to neplatí, ak je na vykonanie opravy určená iná osoba.
(3) V prevádzkarni musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.
(4) Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia preukázať.
(5) Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie.
(6) Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.
(7) Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.
(8) Povinnosti uvedené v odseku 4 sa vzťahujú aj na osobu, ktorá je určená na vykonávanie opravy.

Reklamácie si zákazník uplatňuje poslaním alebo osobným doručením výrobku do skladu firmy predávajúceho, náklady na poštovné, dopravu reklamovaného výrobku do skladu firmy predávajúceho znáša zákazník.
Náklady na spätné poslanie alebo doručenie reklamovaného výrobku znáša predávajúci.

 

 


Viac informácií o reklamácii a postup reklamácie.

Prípadné reklamácie je potrebné doručiť osobne, kuriérom alebo poštou bez dobierky na adresu:

Komar

Várovecká 5

04431 Družstevná pri Hornáde

Tovar není možné vrátiť na dobierku, akýkoľvek takto vrátený tovar nebude predávajúcim prevzatý. Pri splnení týchto podmienok bude reklamácia vybavená podľa zákona. Pri nesplnení niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude v súlade s uvedeným zákonom akceptované odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený spať na náklady odosielajúceho spať.

 

B. Práva a povinnosti kupujúceho

- kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný
- kupujúci je povinný prebrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu
- s celkovou cenou je zákazník zrozumený pro vyplňovaní objednávky, ešte pred jejím závazným potvrdením
- kupujúci má právo stornovať odoslanú objednávku, alebo vrátiť tovar do 14tich dní od doručenia, viď. text bodu A o odstúpení od kupnej zmluvy

 

C. Závaznosť objednávok

- každá objednávka, ktorú kupujúci potvrdí, (tzn. stlačí tlačítko ODOSLAŤ  OBJEDNÁVKU), je považovaná za záväznú s povinnosťou zaplatiť.
- objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, ktorá vzniká dodaním tovaru. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplněnie všetkých predpísaných údajov a náležitostí v objednávkovom formulári.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám však mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch. Kupujúci odoslaním objednávky a zafajknutím možnosti posielania reklamných emailov v procese registrácie vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. Použitie Vašich osobných údajov je v súlade so zákonom.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje svojou registráciou v eshope predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 

Ďalšie ustanovenia


Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Svojou registráciou v našom eshope zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami uvedenými vyššie. Súhlas so zasielaním reklamných emailov vyjadruje zákazník svojou registráciou a potvrdením súhlasu v procese registrácie v našom Eshope. Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 04001 Košice

ODZjM